skip to Main Content
EXPERTIS
ARKITEKTUR & INREDNING

Vi erbjuder tjänster inom byggnadsplanering, design och inredning. Vi vill gärna se miljöer vi medverkat till som ett resultat av ett holistiskt synsätt. Alla delar av den färdiga miljön hör till samma helhet. Det betyder att en byggnads funktion och utseende samverkar i allt från material och färgsättning till belysning och inredning.

Vi brukar säga att vi vill närma oss alla uppgifter med hjälp av ett ’konstnärligt arbetssätt’. Det låter kanske märkvärdigt men innebär egentligen bara att vi under processens gång försöker prioritera på helhetens villkor. Därför blir en viktig uppgift för oss att tidigt tillsammans med vår beställare definiera och beskriva vad denna helhet är.

Det är här som beställarens ambitionsnivå helst skall vara så uttalad att vårt arbete kan inriktas på att nå önskad kvalitet i den färdiga byggnaden.

ARKITEKTUR & INREDNING

Vi erbjuder tjänster inom byggnadsplanering, design och inredning. Vi vill gärna se miljöer vi medverkat till som ett resultat av ett holistiskt synsätt. Alla delar av den färdiga miljön hör till samma helhet. Det betyder att en byggnads funktion och utseende samverkar i allt från material och färgsättning till belysning och inredning.

Vi brukar säga att vi vill närma oss alla uppgifter med hjälp av ett ’konstnärligt arbetssätt’. Det låter kanske märkvärdigt men innebär egentligen bara att vi under processens gång försöker prioritera på helhetens villkor. Därför blir en viktig uppgift för oss att tidigt tillsammans med vår beställare definiera och beskriva vad denna helhet är.

Det är här som beställarens ambitionsnivå helst skall vara så uttalad att vårt arbete kan inriktas på att nå önskad kvalitet i den färdiga byggnaden.

STADSBYGGNAD

Många av våra projekt som rör stadsbyggnad startar med en undersökning av den aktuella platsens förutsättningar. Analysarbetet är en viktig del av själva stadsplanerandet. Tillsammans med Byggherren och ofta det berörda Stadsbyggnadskontoret formuleras mål och förutsättningar.

Genom att vara med i förarbetet med ett underlag till en blivande Detaljplan kan vi i många fall bidra till effektiva och genomtänkta planer. Det är inte sällan som utbyggnaden i en stad handlar om förtätningar av befintliga stadsdelar.

Vi har i flera fall kunnat bidra till att städer kan kompletteras med hjälp av ny bebyggelse på ett sätt som skapar nya kvaliteter och mer hållbara stadsmiljöer. Genom att arbeta tillsammans med Byggherre och Stadsbyggnadskontor i en gemensam process kan vi ta fram ett väl förankrat underlag till en Detaljplan.

På så vis kommer vårt arbete att kunna utgöra en så bra grund, att den dagen det finns en antagen Detaljplan, är det bara att ’trycka på knappen’. Vår målsättning är att, i de tidigaste skeden, fokusera på att byggnaderna skall vara ’byggbara’ – tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt.

STADSBYGGNAD

Många av våra projekt som rör stadsbyggnad startar med en undersökning av den aktuella platsens förutsättningar. Analysarbetet är en viktig del av själva stadsplanerandet. Tillsammans med Byggherren och ofta det berörda Stadsbyggnadskontoret formuleras mål och förutsättningar.

Genom att vara med i förarbetet med ett underlag till en blivande Detaljplan kan vi i många fall bidra till effektiva och genomtänkta planer. Det är inte sällan som utbyggnaden i en stad handlar om förtätningar av befintliga stadsdelar.

Vi har i flera fall kunnat bidra till att städer kan kompletteras med hjälp av ny bebyggelse på ett sätt som skapar nya kvaliteter och mer hållbara stadsmiljöer. Genom att arbeta tillsammans med Byggherre och Stadsbyggnadskontor i en gemensam process kan vi ta fram ett väl förankrat underlag till en Detaljplan.

På så vis kommer vårt arbete att kunna utgöra en så bra grund, att den dagen det finns en antagen Detaljplan, är det bara att ’trycka på knappen’. Vår målsättning är att, i de tidigaste skeden, fokusera på att byggnaderna skall vara ’byggbara’ – tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt.

BIM

Vår kompetens omfattar kvalificerad BIM-projektering. Med digitala 3D-verktyg kan vi efter beställarens önskemål beskriva och förteckna alla ingående byggnadsdelar på ett kvantifierbart och kalkylerbart sätt.

Det ger stora möjligheter att säkra kvaliteter och hålla exemplarisk ordning under projektering och produktion.

Alla förändringar slår igenom i alla dokument och dubbelredovisningar och andra felkällor reduceras till ett minimum. Vi samordnar på så vis enkelt, planer, sektioner och fasader med t.ex. stomdetaljer.

Samverkan med våra medkonsulter förenklas genom att allas information kan länkas in i 3D-modellen. Kvalitetssäkring med samgranskning och kollisionskontroller blir enkla att genomföra. 

BIM

Vår kompetens omfattar kvalificerad BIM-projektering. Med digitala 3D-verktyg kan vi efter beställarens önskemål beskriva och förteckna alla ingående byggnadsdelar på ett kvantifierbart och kalkylerbart sätt.

Det ger stora möjligheter att säkra kvaliteter och hålla exemplarisk ordning under projektering och produktion.

Alla förändringar slår igenom i alla dokument och dubbelredovisningar och andra felkällor reduceras till ett minimum. Vi samordnar på så vis enkelt, planer, sektioner och fasader med t.ex. stomdetaljer.

Samverkan med våra medkonsulter förenklas genom att allas information kan länkas in i 3D-modellen. Kvalitetssäkring med samgranskning och kollisionskontroller blir enkla att genomföra. 

BAS-P

Byggandets arbetsmiljösamordning för planering och projektering är en naturlig del av vårt kunnande. Det blir i förekommande fall ofta vårt ansvar att tillsammans med Byggherren upprätta en Arbetsmiljöplan för projektet. Genom att bevaka dessa frågor tidigt underlättas överlämnandet till anlitad entreprenör och hans BAS-U. 

BAS-P

Byggandets arbetsmiljösamordning för planering och projektering är en naturlig del av vårt kunnande. Det blir i förekommande fall ofta vårt ansvar att tillsammans med Byggherren upprätta en Arbetsmiljöplan för projektet. Genom att bevaka dessa frågor tidigt underlättas överlämnandet till anlitad entreprenör och hans BAS-U. 

TJÄNSTER
Tomtanalyser
Skissförslag
Feasibility studies
Tävlingsförslag
Underlag till detaljplaner
Gestaltningsprogram
Solstudier
Dagsljusanalyser
Programhandlingar
Bygglovshandlingar och ansökan
VR-modeller (Virtual Reality)
Inredningar
Byggarbetsmiljösamordning
Visualiseringsbilder
BIM-samordning
Systemhandlingar
Säljmateria
BIM-projektering
Förfrågningsunderlag
Beskrivningar
Bygghandlingar
Relationshandlingar
PROCESSEN
ALLMÄNT

Genom att alltid ha en tät dialog med vår kund försäkrar vi oss om att omfattningen på vår insats motsvarar ställda förväntningar.

Idéarbetet och skissandet sker alltid tillsammans med beställaren och ofta även den aktuella verksamheten. Det kan bestå av allt från handskisser till 3D-modeller och ibland även av en fysisk modell.

Vår insats inleds alltid med ett analysarbete där kundens verksamhet och platsens förutsättningar får stor betydelse för valet av lösning. För att kunna föra ett samtal om projektets layout, utseende och karaktär brukar vi försöka sammanfatta utgångspunkterna i ett särskilt PM. Vi kallar detta för projektets gestaltningsavsikter.

ALLMÄNT

Genom att alltid ha en tät dialog med vår kund försäkrar vi oss om att omfattningen på vår insats motsvarar ställda förväntningar.

Idéarbetet och skissandet sker alltid tillsammans med beställaren och ofta även den aktuella verksamheten. Det kan bestå av allt från handskisser till 3D-modeller och ibland även av en fysisk modell.

Vår insats inleds alltid med ett analysarbete där kundens verksamhet och platsens förutsättningar får stor betydelse för valet av lösning. För att kunna föra ett samtal om projektets layout, utseende och karaktär brukar vi försöka sammanfatta utgångspunkterna i ett särskilt PM. Vi kallar detta för projektets gestaltningsavsikter.

SKEDEN

Varje projekt, från idé till färdig byggnad, brukar delas in i olika skeden. Vi har funnit att alla inblandades resurser bäst optimeras om arbetet bedrivs skede för skede.

Det är viktigt att redan från början överblicka kostnaderna. I tidiga skeden bedöms kostnaderna med hjälp av nyckeltal. Areor och volymer ger ofta ett bra underlag. Allt efter som projektet detaljeras kan även kostnader övergå från bedömningar till beräkningar.

Det är vanligt att ett projekt går från idéskiss och koncept till Programhandlingar. Efter hand kopplas specialister, som exempelvis byggnadskonstruktör, el- och vvs-konstruktörer in och projektet tar fastare form.

Det är i detta skede projektet beskrivs och samordnas i Systemhandlingar. Beroende på entreprenadform kan sedan Bygghandlingar, Förfrågningsunderlag och Relationshandlingar följa. Vi har god erfarenhet av att arbeta med projekt i dessa tydliga skeden. 

SKEDEN

Varje projekt, från idé till färdig byggnad, brukar delas in i olika skeden. Vi har funnit att alla inblandades resurser bäst optimeras om arbetet bedrivs skede för skede.

Det är viktigt att redan från början överblicka kostnaderna. I tidiga skeden bedöms kostnaderna med hjälp av nyckeltal. Areor och volymer ger ofta ett bra underlag.

Allt efter som projektet detaljeras kan även kostnader övergå från bedömningar till beräkningar.

Det är vanligt att ett projekt går från idéskiss och koncept till Programhandlingar. Efter hand kopplas specialister, som exempelvis byggnadskonstruktör, el- och vvs-konstruktörer in och projektet tar fastare form.

Det är i detta skede projektet beskrivs och samordnas i Systemhandlingar. Beroende på entreprenadform kan sedan Bygghandlingar, Förfrågningsunderlag och Relationshandlingar följa.

Vi har god erfarenhet av att arbeta med projekt i dessa tydliga skeden. 

RESURSER & TIDER

Planeringen av arbetet skapar förutsättningar för samarbete och dialog i alla skeden. Det innebär också en bra överblick av tider och kostnader för vårt arbete.

Ju längre ett projekt kommer desto viktigare är det att samordna och planera så att alla medverkandes insatser kan koordineras och tidsättas. Detta ger underlag för att bedöma inte bara våra utan också andra konsulters kostnader.

Med en genomarbetad projekteringstidplan är det möjligt att optimera och samordna allas insatser. Vi har erfarenhet av att som projekteringsledare lotsa små som stora projekt till fina resultat.  

RESURSER & TIDER

Planeringen av arbetet skapar förutsättningar för samarbete och dialog i alla skeden. Det innebär också en bra överblick av tider och kostnader för vårt arbete.

Ju längre ett projekt kommer desto viktigare är det att samordna och planera så att alla medverkandes insatser kan koordineras och tidsättas.

Detta ger underlag för att bedöma inte bara våra utan också andra konsulters kostnader.

Med en genomarbetad projekteringstidplan är det möjligt att optimera och samordna allas insatser.

Vi har erfarenhet av att som projekteringsledare lotsa små som stora projekt till fina resultat.  

Back To Top