skip to Main Content

KONTORET

Vi brukar säga att vi vill närma oss alla uppgifter genom att tillämpa ett ’konstnärligt arbetssätt’. Då menar vi att alltid prioritera på helhetens villkor. Därför blir en viktig uppgift att tidigt tillsammans med vår beställare definiera och beskriva vad denna helhet är. Detta gäller antingen det handlar om bostäder, infrastruktur, kommersiella lokaler, offentliga byggnader, utbildning, vård eller inredning och oavsett i vilket skede projektet befinner sig. Helheten vill vi fånga och beskriva i ett särskilt dokument vi kallar Gestaltningsavsikter.

Genom att alltid ha tät dialog med våra kunder försäkrar vi oss om att omfattningen av vår insats motsvarar ställda förväntningar och överenskommen budget. Klimatavtrycket och dess inverkan för en mer hållbar framtid är en viktig del av alla projekt. Det vill vi aktivt förhålla oss till i alla projekt.

KVALITET

Vårt verksamhetssystem bygger på ISO 9001, och det processtänkande som utmärker denna standard, och är integrerat med ISO 14001. Det är väsentligt att arbetet med miljöfrågorna bedrivs integrerat i projekteringsprocessen.

PROCESS

Varje process, från idé till färdig byggnad, kan delas in i olika skeden. Det verkar vi för. På så sett optimeras arbetet och kostnaderna hålls nere.

I tidiga skeden bedöms kostnader ofta med hjälp av nyckeltal. Areor och volymer ger för det mesta ett bra underlag. Allt efter som projektet detaljeras kan sådana kostnader övergå från bedömningar till beräkningar.

Det är vanligt att ett projekt går från idéskiss och koncept till Programhandlingar. Efter hand kopplas specialister, som exempelvis byggnadskonstruktör, el- och vvs-konstruktörer in och projektet tar fastare form.

Det är i detta skede projektet beskrivs och samordnas i Systemhandlingar. Beroende på entreprenadform kan sedan Bygghandlingar, Förfrågningsunderlag och Relationshandlingar följa. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med projekt i alla dessa skeden.

KOMPETENS

Vi arbetar med arkitektur, inredning och stadsbyggnad inom många olika områden såsom bostäder, infrastruktur, kommersiella lokaler, offentliga byggnader, utbildning och vård. Vi menar att alla delar av den färdiga miljön hör till samma helhet. Det innebär att en byggnads funktion och utseende hör samman i allt från material och färgsättning till belysning och inredning.

Många av våra projekt som rör stadsbyggnad startar ofta med en undersökning av den aktuella platsens förutsättningar. Analysarbetet är en viktig del av själva stadsplanerandet. Genom att vara med i förarbetet med ett underlag till en blivande detaljplan kan vi i många fall bidra till effektiva och genomtänkta planer. Genom att arbeta tillsammans med Byggherre och Stadsbyggnadskontor i en gemensam process kan vi hjälpa till att ta fram väl förankrade underlag till aktuella Detaljplaner.

Vår kompetens omfattar kvalificerad BIM-projektering. Med digitala 3D-verktyg kan vi efter beställarens önskemål beskriva och förteckna alla ingående byggnadsdelar på ett kvantifierbart och kalkylerbart sätt.

Samverkan med våra medkonsulter förenklas genom att allas information kan länkas in i 3D-modellen. Kvalitetssäkring med samgranskning och kollisionskontroller blir enkla att genomföra.

Vi menar att den arkitektur vi medverkar till, skall vara ekonomiskt gångbar och kunna genomföras inom ramen för en överenskommen budget. Genom att ständigt engagera oss vill vi vara med och åstadkomma nödvändig förändring och förbättring.

 

BAS-P

Byggandets arbetsmiljösamordning för planering och projektering är en naturlig del av vår kompetens. Det blir i förekommande fall ofta vårt ansvar att tillsammans med Byggherren upprätta en Arbetsmiljöplan för projektet. Genom att bevaka dessa frågor tidigt underlättas överlämnandet till anlitad entreprenör och BAS-U.

Back To Top