skip to Main Content

KATEGORI
STADSBYGGNAD
BOSTÄDER
TYP
förtätning
Hyresrätter
108 lägenheter
plats
Vallda, Kungsbacka
Beställare
EKSTA BOSTADS AB
År
2020
Skeden
PROGRAMSKISS

På uppdrag av Eksta, det kommunala bostadsbolaget i Kungsbacka, har vi tagit fram programskisser som underlag inför ett arbete med ett planprogram i kommunens regi. Vallda Åsekullar är ett stycke orörd, kuperad natur som gränsar till ett område Eksta tidigare uppfört. Där har fokus varit effektiv energianvändning, något även vi eftersträvat i denna exploatering. Avsikten är att uppföra nya byggnader med så liten påverkan på naturen som möjligt. Byggnaderna står på pelare och är glest utplacerade för att spara så mycket orörd mark som möjligt. Det vardagsnära friluftslivet på platsen skall kunna komma många till del.

Back To Top