skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
Resecentrum
plats
Västra Frölunda, Göteborg
Beställare
Västtrafik
PEAB
År
2011 – 2013
Skeden
Programhandling
SYSTEMHANDLING
Bygghandling

Frölunda Torg är navet för handel, service och kommunikationer i västra Göteborg. Sedan invigningen1966, har köpcentret successivt byggts ut och området har förtätats med nya bostäder. Antalet resenärer, till och från torget, har ökat i takt med utbyggnaderna

För att klara av platsens ökade efterfrågan på kollektivtrafik, fick vi i uppdrag av Västtrafik att rita ett nytt resecentrum vid Frölunda Torg. Vår intention var att resenärer skulle uppleva resecentret som en trygg och attraktiv mötesplats i en mänsklig skala. Vi önskade att alla resenärer lätt skulle kunna orientera sig i en trygg miljö med god överblick över omgivningen.

Resecentret gestaltades som en långsmal byggnad i tre plan, varav ett under mark. Bottenvåningen som innehåller väntsal, tidningskiosk och en Västtrafik butik, är uppglasad och transparent med en nära och öppen kontakt mellan in- och utsida. Övervåningen som bl.a innehåller personalutrymmen för förare och butikspersonal, har försetts med en annan slags glasfasad för att åstadkomma en varm ljuskaraktär som under den mörka årstiden och under kvällstid fungerar som en lykta.

Byggnaden är placerad i anslutning till det befintliga köpcentret. Här bildas i mellanrummen tillsammans med befintliga butiker och verksamheter en social, intim och trevlig utemiljö. Den mindre skalan står i värdefull kontrast till hela områdets storskaliga karaktär. Byggnaden öppnar sig med en entré i dubbel takhöjd för att skapa rymd och kontakt mellan våningsplanen.

Byggnaden bärs upp av två tydliga trapphus. Däremellan ligger stora öppna rum i båda våningarna som rymmer olika funktioner som butiker och väntsalar. Projektets bruttoarea är 1 400 kvm. När resecentret invigdes 2013 passerade 27 000 resenärer dagligen. Idag har antalet resenärer ökat med ytterligare nära hälften så många.

Back To Top