skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
Knutpunkt för kollektivtrafik
plats
Västtrafik
Trafikverket
Trafikkontoret
Beställare
Västtrafik
PEAB
År
2009 – 2015
Skeden
Programhandling
SYSTEMHANDLING
Bygghandling

För byggnader och strukturer som skall stå sig över tid är valet av byggnadsmaterial och ytskikt särskilt viktigt. Vi valde att arbeta med en robust materialpalett bestående av betong, natursten, galvaniserat stål och glas.

Gamlestadens torg är en knutpunkt i staden där många pendeltåg, spårvagnar och bussar passerar. Här fick vi i uppdrag att gestalta en knutpunkt för kollektivtrafik med hållplatser och väderskydd.

Platsen är en viktig del av det nya Gamlestadens torg vilket betonas av dess placering i fonden av Artillerigatan. Orienterbarheten ökar genom att hållplatserna för varje trafikslag är väl synliga från torget.

Genom att komplettera med inslag av trä, där man går, sitter och står åstadkom vi en varmare och mjukare känsla för de resande i kontakten med ytskikt som sittbänkar och ledstänger. Väderskyddens fasader består av galvaniserad perforerad stålplåt, för att förhindra vindturbulens.

Trafikpunkten är idag en trygg del av resependlandet för många människor.

Back To Top