skip to Main Content

KATEGORI
STADSTBYGGNAD
TYP
DETALJPLAN
plats
LIMHAMN, MALMÖ
Beställare
WIHLBORGS FASTIGHETER
År
2010 – 2014
Skeden
UNDERLAG TILL DETALJPLAN

Intill Ribbersborgsstranden i Malmös sydvästra stadsdel Limhamn ligger fastigheterna Gjuteriet 18, Vildanden och Gjuteriet 17. Här fick vi i uppdrag av Wihlborgs Fastigheter att ta fram ett underlag till en ny detaljplan för blandad användning som skulle inrymma ca 550 lägenheter, en förskola och ca 7000 kvm handel.

På platsen låg tidigare en bensinpumpsfabrik vars byggnader var kraftigt förorenade och till stora delar behövde rivas. Då området sågs som kulturhistoriskt värdefullt var det viktigt att kunna behålla en del av den befintliga karaktären och känslan vid en helt ny användning för bostäder. 

Grundidén i planen var att bevara de gamla industribyggnadernas fotavtryck och att låta befintliga mellanrum utgöra gator och torg för den nya bebyggelsen. Tidigare bebyggelse skulle även anas genom tillkommande byggnaders karaktär och materialval.

Bebyggelsen planerades som kringbyggda gårdar med varierande höjd, lägre mot sydväst och högre mot nordost. Parkering löstes i garage under respektive kvarter med huvudsakliga in- och utfarter nära områdets entrépunkter.

Detta gjorde att trafikvolymerna inne i området kunde hållas relativt låga och att gatorna kunde utgöra ett reellt komplement till rekreationsmiljöerna på gårdarna. Idag byggs området ut kvartersvis. Området kommer att utgöra ett viktigt tillskott för stadsdelen och dess invånare.

Back To Top