skip to Main Content

KATEGORI
STADSBYGGNAD
TYP
DETALJPLAN
plats
JOHANNESLUST, MALMÖ
Beställare
MKB FASTIGHET
År
2019 – 2020
Skeden
UNDERLAG FÖR DETALJPLAN

Uppdraget påbörjades som ett parallellt uppdrag där vårt vinnande bidrag sedan vidareutvecklades i nära samverkan med beställaren och Malmö stad.

Från att ha varit en glest bebyggd utkant av Malmö stad, har stadsdelen Johanneslust utvecklats till ett område med en brokig och varierad bebyggelse.

Här planeras för ca 350 bostäder, varav MKB avser uppföra ca 250 hyresrätter. 

Grundidén med vårt förslag var att skapa tre uppbrutna kvarter med lägre bebyggelse mot de småskaliga villorna längs Genarpsgatan och en högre mot Heliotropen 4 och Sallerupsvägen. Med en enkel och tydlig volymhantering och en arkitektur som återfinns i närområdets såväl radhus som villor, tillskapas här en förtätning med nya flerbostadshus.

En befintlig byggnad av kulturhistoriska värde bevaras och utgör en del av ett nytt kvarter. Att kunna behålla en del befintlig bebyggelse och på så sätt överbrygga gammalt med nytt menar vi är viktigt vid utvecklingen av staden och områdets identitet. Planförslaget var ute på samråd under försommaren 2020.

Back To Top