skip to Main Content
KV NÖTSKRIKAN
OMSORGSFULL ANPASSNING TILL NÄRMILJÖN
TYP
Bostadsrätter
24 Lägenheter
plats
Lugnet, Borås
Beställare
Erik Larsson Bygg
År
2021 - 2022
Skeden
Markanvisningstävling

Under hösten 2021 utlöste Borås Stad en allmän markanvisningstävling för cirka 15-25 lägenheter i ett nytt flerbostadshus med centrumverksamhet, på en del av kv. Nötskrikan i centrala Borås intill Gustav Adolfs kyrka.

På uppdrag av Erik Larsson Bygg ritade vi ett tävlingsförslag som omfattade 24 lägenheter och en bokal. Förslagets jämna fördelning av yteffektiva lägenhetstyper på 1-, 2- och 3 rok, tillsammans med en unik taklägenhet på 4 rok, skulle erbjuda ett bostadsutbud som möjliggjorde att flera olika målgrupper kunde ha råd att integrera sig i området och bidra till en social hållbar utveckling av stadsdelen.

Gestaltningsmässigt anpassade förslaget sig i skala, uttryck och material till närområdets grannfastigheter. Detta skedde genom att dela in den L-formade byggnaden i två mindre, artikulerade byggnadsvolymer. Som hyllning till sin magnifika granne Gustav Adolfs kyrka, gestaltades förslagets högsta och största byggnadsdel med ett vertikalt uttryck i återvunnen skiffer, som kyrkans stora, branta tak i syd. I kontrast, gestaltades förslagets lägre och mindre byggnadsdel med ett horisontellt uttryck lika bostadshusen i väst och bekläddes i kopparplåt lika kyrkans fina plåtdetaljer. De två artikulerade byggnadsvolymerna vilade i sin tur på en gemensam, levande sockelvåning i rött tegel.

Eftersom gården låg i norr, gestaltades taket på den lägre byggnadsdelen som en solig, upphöjd gård i form av en gemensam takterrass med platser för umgänge, odling och växthus. På taket av den högre byggnadsdelen placerades solceller och sedumtak. I källaren och under gården låg förslagets parkeringsgarage, cykelverkstad och övriga biutrymmen.

18 aktörer lämnade in tävlingsförslag. Marken tilldelades Byggrådet Invest.

Back To Top