skip to Main Content

KATEGORI
VÅRD
TYP
UTVECKLINGSPLAN
plats
Göteborg, Västra Götaland
Beställare
Svenska Hus
År
2015 - 2016
Skeden
UTVECKLINGSPLAN

Vi fick 2015 i uppdrag av Västfastigheter att ta fram en vision för Östra sjukhusets utveckling, inom ramen för existerande detaljplan. Bakgrunden var att en kraftig expansion av sjukhuset stod för dörren.

För att försäkra sig om att inte låsa upp framtida användning av tomten med dagens nybyggnationer behövdes en utvecklingsplan. Arbetet stämdes av löpande med representanter från Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice. Parallellt intervjuades en mängd sakkunniga vars kunskap arbetades in i projektet. 

Visionen sammanställdes i dokumentet “Bebyggelseutveckling med gestaltninsgsprinciper” vars uppgift var att ge utvecklingen en tydlig riktning, där de olika delarnas intressen såväl som områdets helhet kunde beaktas. Planen beskriver sjukhusets utökade roll i staden och skapar förutsättningar för god vård i en holistisk anda.

Kvaliteter som korta avstånd, utblickar, bra dagsljus och kontakt med natur och grönska kan uppnås genom tydlighet och enkelhet i tidiga planeringsskeden. Resultatet blev en rapport som ligger till grund för kommande byggnation på området. En karta för framtida expansion som tar hänsyn till vårdens, stadens och naturens behov på lång sikt.

Back To Top