skip to Main Content

KATEGORI
STADSBYGGNAD
TYP
DETALJPLAN
plats
VEGASTADEN, HANINGE KOMMUN
Beställare
STENA FASTIGHETER AB
År
2012 – 2015
Skeden
UNDERLAG FÖR DETALJPLAN

Femton kilometer söder om Stockholms innerstad ligger Vegastaden i Haninge kommun. Ett tidigare oexploaterat område emellan Vega och Kvarntorp kommer att vara platsen för en helt ny stadsdel med 3 000 nya bostäder.

På uppdrag av Stena Fastigheter som står för ungefär hälften av denna bebyggelse, var vi delaktiga i planeringen och produktionen av underlaget för en detaljplan omfattande två delområden, Vega Centrum i norr samt Vega Ängar i öster.

Under vårt arbete med planen var buller, säkerhetsavståndet till järnvägen, geotekniska förhållanden samt relationen till natur och topografi av stor vikt. I Vega Ängar har platsens karaktäristiska grönytor bevarats genom en placering av en perifer radhusbebyggelse som vänder sina trädgårdar mot en gemensam naturmark.

 

Vega Centrum å andra sidan utgörs av slutna kvarter med möjlighet till verksamheter i bottenvåningarna. I randzonen längs branten som separerar de två områdena placeras ett antal punkthus. De markerar terrängen och medger fina utblickar mot naturen.

Vegas nya pendeltågsstation och nya av- och påfart från väg 73 invigdes i april 2019. Idag byggs stadsdelen kvarter för kvarter och den kommer att bli en viktig del för stadsutvecklingen, inte bara för den regionala stadskärnan Haninge utan även för Stockholm. 

Back To Top